Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Voucherów. Warunki zakupu vouchera reguluje regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.      Wystawcą Vouchera jest PIOTR ISKRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków i adres do doręczeń: ul. Szlak 32/1, 31-153, NIP: 8212012785, REGON: 711692223 oraz adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu.

1.3.      Definicje:

1.3.1.   VOUCHER – bon towarowy o oznaczonej wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym w nim terminie oraz w wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do zakupu w Sklepie Sprzedawcy. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.

1.3.2.   KLIENT, POSIADACZ VOUCHERA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Vouchera.

1.3.3.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4.   PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.5.   REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Vouchera.

1.3.6.   SKLEP – Sklep Internetowy.

1.3.7.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mieta.eu.

1.4.      WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – PIOTR ISKRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków i adres do doręczeń: ul. Szlak 32/1, 31-153, NIP: 8212012785, REGON: 711692223 oraz adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu.

1.4.1.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

2.    WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA

2.1.      Voucher zawiera unikalny kod, którego wpisanie w trakcie składania zamówienia realizującego voucher powoduje rabat o wartości samego vouchera.

2.2.      Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia Vouchera. Datą początkową jest dzień zakupu vouchera.

2.3.      Posiadacz Vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania Vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności Vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.4.      Voucher może zostać zrealizowany przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie na nim podanym (termin ważności Vouchera).

2.5.      Voucher zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.

2.6.      Klient ma prawo zrealizować Voucher w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym Voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowy Sprzedaży, a wartością zapisaną na Voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania Vouchera.

2.7.      W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Voucher.

3.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.      Reklamacje związane z korzystaniem z Vouchera oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mieta.eu pisemnie na adres: ul. Szlak 32/1, 31-153.

3.2.      Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.      Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium