Regulamin Konkursu "Komu Mięta pod jemiołą?

REGULAMIN KONKURSU

„KOMU MIĘTA POD JEMIOŁĄ”

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorem Konkursu jest Piotr Iskra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 56/1, 31-073 Kraków, NIP 8212012785, REGON 711692223, adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu, numer telefonu: (+48) 533 537 273.
  2. Konkurs jest organizowany na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/mieta.design/
  3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Facebooka, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
  4. Podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Brak podania wymaganych informacji i danych, w tym danych osobowych wskazanych w poniższym Regulaminie, uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu wskazane są w pkt. 4 Regulaminu.
  5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym Organizatora.
  6. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. FACEBOOK – portal społecznościowy Facebook.com dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com
 2. FANPAGE – strona (fanpage) Organizatora w serwisie Facebook dostępna pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/mieta.design/ prowadzona  zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONKURS – niniejszy  konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 5. ORGANIZATOR / ADMINISTRATOR – Piotr Iskra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 56/1, 31-073 Kraków, NIP 8212012785, REGON 711692223, adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu, numer telefonu: (+48) 533 537 273.
 6. POST KONKURSOWY – post konkursowy, opublikowany na prowadzonym przez Organizatora Fanpage w serwisie internetowym Facebook, umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. PRODUKT – rzecz ruchoma wskazana przez Organizatora w Poście Konkursowym, będąca przedmiotem Zadań Konkursowych oraz nagrodą w Konkursie.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
 9. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 2. Regulaminu Konkursu.
 10. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu przez Uczestnika pod Postem Konkursowym zdjęcia swojego autorstwa, na którym umieszczony jest produkt zakupiony u Organizatora.
 1. Nazwa „Facebook” jest  znakiem towarowym zastrzeżonym przez spółkę Facebook Inc. będącą właścicielem serwisu Facebook.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Konkurs  jest  organizowany na Fanpage Organizatora. Przed rozpoczęciem Konkursu Organizator zamieszcza na Fanpage Post Konkursowy, w którym zawarte zostają co najmniej następujące informacje: ogłoszenie Konkursu; Produkt, którego dotyczyć ma Zadanie Konkursowe; zaproszenie do udziału w Konkursie; lista nagród możliwych do wygrania w Konkursie; data zakończenia Konkursu. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje również Regulamin Konkursu.
  3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie: 
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
 2. posiadanie konta (profilu) w serwisie Facebook;
 3. zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
 4. wykonanie i zgłoszenie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu pod Postem Konkursowym zgodnie z Regulaminem.
 1. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku kilkukrotnego wykonania Zadania Konkursowego przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze Zadanie Konkursowe według kolejności jego dodania.
 2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
 3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie powinny być autentyczne, zgodne ze stanem faktycznym oraz niewprowadzające w błąd.
 4. Uczestnik, zamieszczając Zadanie Konkursowe pod Postem Konkursowym, udziela nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystanie Zadania Konkursowego przez Organizatora w celach sprzedaży i promocji Produktu przez Organizatora, w tym również wprowadzania Produktu do obrotu pod nazwą wymyśloną przez Uczestnika.
 5. Działania  Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).  
 6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem albo regulaminem serwisu Facebook, w szczególności wtedy, gdy podejmują działania zmierzające do obejścia warunków udziału w Konkursie, np. zgłaszając Zadanie Konkursowe z konta (profilu) utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka albo należącego do osób trzecich.
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • WARUNKI I ZASADY REALIZACJI KONKURSU, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

 

  1. Konkurs trwa od dnia 24 grudnia 2023 r. od godziny 20:00 do dnia 7 stycznia 2023 r.  do godziny 23:59 – do tego momentu Uczestnicy mogą zgłaszać Zadania Konkursowe. 
  2. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając jego adekwatność w stosunku do Produktu, zgodność z tematyką Konkursu (tematyka jest traktowana w sposób bardzo szeroki, nie chodzi o dosłowne pokazanie torebki pod Jemiołą, tylko o pokazanie "miętówki" w luźnym kontekście świąteczno-prezentowym) oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika. 
  3. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, któremu Komisja Konkursowa przyzna nagrodę rzeczową w postaci Vouchera o wartości 1500 zł.
  4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 15 stycznia 2023 r. poprzez opublikowanie zwycięskiego Zadania Konkursowego wraz z informacją o zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zawierać będzie również zaproszenie dla zwycięzcy do nawiązania kontaktu z Organizatorem w celu ustalenia szczegółów dostarczenia nagrody. Zwycięzca obowiązany jest nawiązać kontakt z Organizatorem niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyniku oraz podać Organizatorowi dane niezbędne do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego). Warunkiem przyznania nagrody jest podanie wszystkich danych w wyżej zakreślonym terminie oraz wskazanie adresu dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  5. W przypadku  gdy  Uczestnik  nie  spełni  warunków  wskazanych  w  pkt.  3.4 wyżej,  Organizatorowi  przysługuje  prawo  wyboru  alternatywnego zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda.
  6. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora przesyłką kurierską na podany przez niego adres w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia wygranej.
  7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
  8. W przypadku gdy nagroda podlega opodatkowaniu, Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku, jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. 

 

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim.
 3. Zgodnie z RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następujących okresach: 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Organizacja Konkursu

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na konieczności wywiązania się z warunków organizowanego Konkursu względem jego Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższym Regulaminem

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagrody przyznanej zwycięzcy Konkursu lub wygaśnięcia w inny sposób praw i obowiązków Organizatora i Uczestników Konkursu.

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usług

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą Administratora wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Konkursem

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

 1. Przy organizacji Konkursu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności przewoźnicy, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu. 
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu. 
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

 

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

   1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mieta.eu lub pisemnie na adres Organizatora: ul. Józefa Dietla 56/1, 31-073 Kraków.
   2. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz oczekiwań osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
   3. Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
   4. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

  1. Prawem właściwym dla organizacji Konkursu jest prawo polskie. 
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą podlegającą przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium