Regulamin Konkursu #mietawro

REGULAMIN KONKURSU

„#mietawro”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem oraz Sponsorem Konkursu jest PIOTR ISKRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 56/1, 31-073 Kraków, NIP 8212012785, REGON 711692223, adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu

  2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w ramach prowadzonego przez niego sklepu stacjonarnego mieszczącego się w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu pod adresem: Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław – Parter.

  3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w sposób wskazany w pkt 4 Regulaminu.

  4. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych jak i zgody licencyjnej, której zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolny, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

  5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

   1. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

   2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   3. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

   4. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

   5. NAGRODA – zapewniony przez Organizatora voucher przedpłacony na zakupy w sklepie internetowym Organizatora.  

   6. ORGANIZATOR/ADMINISTRATOR/SPONSOR – PIOTR ISKRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR ISKRA BASIL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 56/1, 31-073 Kraków, NIP 8212012785, REGON 711692223, adres poczty elektronicznej: shop@mieta.eu

   7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

   9. SERWIS SPOŁECZNIOŚCIOWY – serwis społecznościowy Instagram, dostępny pod adresem: https://www.instagram.com, prowadzony przez Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

   10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez organizatora, a dostępny pod adresem www.mieta.eu

   11. SKLEP STACJONARNY – sklep stacjonarny prowadzony przez organizatora pod adresem: Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław.

   12. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie. 

   13. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie polegające na odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytanie konkursowe.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

  2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

   1. Jest pełnoletnia – tj. w dniu zgłoszenia chęci udziału w Konkursie, ukończyła 18. rok życia.

   2. odwiedzi Sklep Stacjonarny Organizatora i wykona tam Zadanie Konkursowe;

   3. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora, Fundatora Nagród oraz a ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

   4. zapoznała się z niniejszym Regulaminem;

  3. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika poniższych warunków: 

   1. (1) zgłoszenie udziału w konkursie poprzez oznaczenie Zadania Konkursowego hasztagiem #mietawro i udostępnienie go w sposób trwały Organizatorowi konkursu w ramach Serwisu Społecznościowego w czasie trwania Konkursu;

   2. (2) wykonanie Zadania Konkursowego;

   3. (3) zapoznanie się z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu;  

  4. Zadanie, o którym mowa w pkt 2.3.2 ma charakter otwarty, jednakże jest obarczone poniższymi wymogami:

   1. musi być to fotografia – tj. obraz nieruchomy, na którym widoczny będzie produkt oferowany przez Organizatora Konkursu w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym; 

   2. fotografia ta powinna zostać udostępniona w Serwisie Społecznościowym Instagram; uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie jego fotografii w Serwisach Społecznościowych Organizatora;

   3. fotografia zawierać musi tekstowe lub graficzne oznaczenie #mietawro, umożliwiające Organizatorowi odnalezienie jej, poprzez wyszukanie wymienionego oznaczenia w ramach Serwisu Społecznościowego; 

   4. Zadanie Konkursowe musi zostać wykonane w czasie trwania Konkursu;

  5. Wykonana fotografia powinna mieć charakter unikalny i wyróżniający się oraz nie może naruszać dobrych obyczajów, dóbr osobistych jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności praw własności intelektualnej przysługujących innym podmiotom.

 3. ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca (włącznie) i ma charakter cykliczny (odbywa się co miesiąc). W tym okresie, Uczestnicy mogą wykonywać Zadanie Konkursowe.

  2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność i kreatywność Uczestnika.

  3. Warunkami  uczestnictwa w Konkursie są łącznie: 

   1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;

   2. spełnienie warunków wskazanych w pkt 2 niniejszego Regulaminu;

   3. wykonanie Zadania Konkursowego.

  4. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe wyłącznie raz. 

  5. Nagroda w konkursie to voucher przedpłacony na zakupy w Sklepie Internetowym o wartości 500,00 (słownie: pięćset i 00/00) zł, który pozwala na zmniejszenie kwoty, co do której kupujący jest zobowiązany do zapłacenia za zamawiane w Sklepie Internetowym produktu, o kwotę vouchera. Voucher ten nie przenosi równowartości kwoty jego wartości – tj. nie jest możliwa wymiana go na środki pieniężne, a niewykorzystanie go w terminie wskazanym w voucherze powoduje jego wygaśnięcie (brak możliwości skorzystania z niego). 

  6. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

  7. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu, który otrzyma przewidzianą w Regulaminie Nagrodę, zostanie dokonane przez Komisję Konkursową 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu trwania Konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi w Serwisach Społecznościowych (Facebook oraz Instagram) Organizatora, w dacie wyłonienia zwycięzcy, najpóźniej o godz. 23:59. Organizator zastrzega sobie również prawo do kontaktu za pośrednictwem „direct message” w ramach Serwisu Społecznościowego, celem poinformowania zwycięzcy Konkursu.  

  8. Dzień ogłoszenia wyników jest również dniem, w którym zwycięzca Konkursu może odebrać Nagrodę.

  9. Odbiór Nagrody możliwy jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu. 

  10. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł uzyskać danych niezbędnych do kontaktu ze zwycięskim Uczestnikiem bądź też w przypadku braku odbioru przez niego Nagrody, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda bądź też pominięcia przyznania nieodebranej Nagrody. Decyzje w tym zakresie podejmuje Komisja Konkursowa pod koniec dnia Ogłoszenia wyników Konkursu, który jest również dniem odbioru Nagród, przy czym decyzja taka podjęta może być nie wcześniej niż godzinę przed planowanym końcem dnia Konferencji, w którym możliwy jest odbiór nagród.

  11. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty. 

  12. W przypadku nałożenia jakiegokolwiek obowiązku podatkowego z tytułu odebranej nagrody, obowiązek jego poniesienia spoczywa na zwycięzcy.

 4. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik, biorący udział w Konkursie wyraża, zgodę i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na fotografie będące przedmiotem Zadania Konkursowego zamieszczane w ramach swojego konta w Serwisie Społecznościowym, w celu reklamowania i promowania działalności Organizatora. 

  2. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, treści oraz grafik - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot licencji - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pkt 4.2.2 Regulaminu - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.

  3. Licencja, o której mowa w pkt 4.2 Regulaminu, obejmuje także tworzenie opracowań treści fotografii przez Organizatora i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki uprawniony jest on do korzystania z jej treści. Organizator upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja).

 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

  5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach: 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Konkursu

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu. 

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

 1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  

  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu. 

  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu. 

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  obslugaklienta.mieta.eu@gmail.com. 

  2. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

  3. Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

  5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem  wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

  3. W związku z faktem, iż Konkurs wymaga udostępnienia Zadania Konkursowego w Serwisie Społecznościowym, który nie jest własnością Organizatora, Sponsor Konkursu zachęca, aby przed wzięciem udziału w Konkursie zapoznać się z treścią ogólnych warunków umownych jak i polityki prywatności serwisu Instagram. 

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl